X סגירה
 

הטבות משרד הביטחון

הסבר ומידע - חוק התשלומים לפדויי שבי, התשס'ה - 2005

 

הנני להביא לידיעתכם בדף זה מידע חיוני לשלב יישום החוק

מידע תמציתי זה, בא לסייע למבקש ההכרה כפדוי שבי בפנייתו למשרד הביטחון.

אין לראות באמור בדף זה או בטופס הבקשה הצמוד אליה, את הנוסח המלא של החוק, וכמו כן, טופס בקשה מלא יבחן לגופו של עניין על פי פרטי המקרה המתואר ובהתאם לתנאי החוק.

מיהו פדוי שבי

אדם שנפל בשבי האויב בעת שרותו:

1. בצבא הגנה לישראל - צה"ל

2. בשירות ביטחון כללי - שב"כ

3. במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים - "המוסד"

4. במשטרת ישראל

או, אדם שנפל ושהה בשבי בתקופה מ-1 במאי 1947 ועד 31 בדצמבר 1948 בהיותו חבר באחד מהארגונים:

1. ארגון צבאי לאומי - אצ"ל

2. ארגון לוחמי חרות ישראל - לח"י

3. ארגון ההגנה

מי שעונה על הגדרה זו, יוכל להגיש בקשה לקבלת הכרה ע"י הועדה.

על פי החוק, הועדה תכיר באדם שהגיש בקשה כפדוי שבי אם התקיימו בו, להנחת דעתה, התנאים הבאים:

1. הנפילה בשבי היתה בעת השרות בארגונים האמורים.

2. שהייה בשבי תקופה מינילית של 14 ימים.

3. ארגון הצלב האדום אישר את נפילתו בשבי, או שהמבקש הוכיח בדרך אחרת את נפילתו בשבי.


על מגיש הבקשה לקרוא את דף ההסבר ולמלא את הנתונים באופן ברור ולצרף לה מסמכים כאמור המאשרים את נפילתו בשבי.

מי שהועדה הכירה בו כפדויי שבי , יהיה זכאי לתשלום חודשי של 1,000 ש"ח החל מ-1 ינואר 2004 , התשלום יהיה צמוד למדד.

קיימת חשיבות להגשת הבקשה להכרה בהקדם כדי לזכות בתשלומים החל מ-1 ינואר 2004.

מובהר בזאת כי כאשר יחלפו שנתיים מיום תחילת החוק, זכאות התשלום לפדויי השבי שיוכר יהיה רק תשלום חודשי החל מ-1 באותו החודש שבקשתו התקבלה לדיון בועדה. התשלום לפדוי השבי שיוכר, יהיה רק ממועד הבקשה ולא ממועד תחילת החוק ב-1 בינואר 2004 .

פדוי שבי שמגיע ל-67 שנים, ישולם לו באותה השנה , למפרע סך כל התשלומים החודשיים עד תום אותה השנה בתשלום אחד, בשנה שלאחר מכן ולמשך כל ימי חייו של פדוי השבי ישולמו לו התשלומים החודשיים בתשלום שנתי אחד, ב-1 בינואר בכל שנה.

נפטר פדוי שבי, זכאי בן/בת זוגו בשעת פטירתו לתשלום למשך תקופה של שנה מיום פטירתו.

זכות להגיש בקשה להכרה תתיישן שנתיים אחרי השחרור מהשבי ולגבי מי שהיה בשבי לפני תחילת החוק, שנתיים מיום תחילתו של החוק.

תיקון לחוק:

מסב את תשומת לבכם, כי מי ששרת בארגוני ההגנה, האצ"ל או הלח"י ונעצר לפני ה - 01/05/1947, ועונה על הקריטריונים הקבועים בחוק, יהיה זכאי אף הוא להכרה.
תקופת ההתיישנות להגשת בקשה תהיה החל מ - 02/2007 ועד 02/2009 (שנתיים)

לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות :

בכתב אל : משרד הביטחון
היחידה לאותות ועיטורים
ת.ד.7093  הקריה, תל-אביב

טלפון : 03-6975671 
פקס : 03-6934678 
דוא"ל: otot@mod.gov.il 

 
המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים