תקנון העמותה

"ערים בלילה" – עמותת חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב

עמותה רשומה שמספרה 58-033499-3

תקנון העמותה

"ערים בלילה" – עמותת חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב

עמותה רשומה שמספרה 58-033499-3

 

שם העמותה:

1. שם העמותה:  "ערים בלילה" – עמותת חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב (עמותה רשומה שמספרה   58-033499-3).

 

כתובת העמותה: 

2. כתובת העמותה: פתח-תקוה

 

מטרות העמותה: 

3. לאגד את כלל חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב.

4. לפעול לעזרה הדדית בקרב חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב.

5. לתמוך בשיקום חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב ובבני משפחותיהם

6. לתמוך בבני משפחות של חיילים הנמצאים בשבי האויב.

7. להעלות את המודעות הציבורית לתרומתם של חיילי צהל שהיו בשבי האויב במערכה לביטחון ישראל, ולמצבם הנוכחי, ע"י קיום אירועים ותמיכה במחקרים ובפרסומים אודות פדויי השבי וסיפור לחימתם.

8. לסייע לשיפור רווחת החיים ואיכות החיים של חיילי צה"ל שהיו בשבי האויב ובני משפחותיהם.

 
מהות העמותה: 

9. העמותה היא אישיות משפטית עם כל הזכויות והחובות הנובעות מכך. לעמותה יש רשות מלאה לנקוט כל צעד חוקי, ובכלל זה כל צעד קנייני או כלכלי אחר, לשם השגת מטרותיה.

10. אין העמותה פועלת לשם השגת רווחים כלשהם, והיא מוכרת כמוסד ציבורי הפטור מתשלום מס הכנסה על הכנסותיו

 

מקורות ההכנסה של העמותה: 

11. מקורות ההכנסה של העמותה הם דמי החבר, תרומות, הכנסות ממפעלים ומאירועים שתקיים העמותה, פירות מנכסי העמותה ומהשקעותיה, תרומות של קרנות התומכות במטרות העמותה ותמיכות של גופים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים.

12. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

חברי העמותה הם: 

13. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות, אלא אם פקעה חברותם כמפורט להלן .

14. כל מי שהתקבל כחבר בעמותה מאז היווסדה וחברותו לא פקעה, הנו חבר בעמותה.

15. רשאי להתקבל לעמותה כל מי שנפל בשבי האויב בעת שרותו הצבאי בצה"ל, או חויל בדיעבד לאחר שובו מן השבי ומוכר ע"י משרד הביטחון כפדוי שבי.

16. העמותה מנהלת פנקס חברים, בו רשומים כל החברים, מעונם, מספר זהותם ותאריכי תחילת ופקיעת החברות (אם פקעה). הפנקס יהיה פתוח בכל עת סבירה לעיון של כל אחד מחברי העמותה.

17. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. 
 

קבלת חברים חדשים: 

18. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד שאלון פרטים אישיים, ובקשה בלשון זו:  "אני (שם, מען ומספר זהות), מבקש להיות חבר בעמותת "ערים בלילה". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

19. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד המנהל; סירב הועד המנהל לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.
 

זכויות וחובות של חבר: 

20. הוועד המנהל, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

21. הוועד המנהל או ועדה מטעמו מוסמכים לקבוע דמי חבר מופחתים לחבר, אם שוכנעו שיש הצדקה  לעשות כן.

22. חבר עמותה הוא חבר מן המניין כל עוד הוא משלם את דמי החבר. חבר עמותה שלא שילם דמי חבר, הינו חבר עמותה שלא מן המניין.

23. חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לועדת הביקורת.

24. חבר מן המניין זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

25. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

26. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

27. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.

 

פקיעת חברות בעמותה: 

28. החברות בעמותה פוקעת: 
28.1 במות החבר; 
28.2 בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש; 
28.3 בהוצאתו מן העמותה.

29. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד המנהל, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים: 
29.1 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו; 
29.2 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית; 
29.3 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; 
29.4 החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

30. לא יציע הועד המנהל לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיפים 29.1-29.3 שלעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

31. חבר שלא שילם דמי חבר, אם נקבעו, יהפוך לחבר שלא מן המניין, לא יוכל, בשנה בה לא שילם, להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות או בבחירות, לא יוכל להיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת, ולא יוכל לקבל מהעמותה שירות שיש עלות בצידו.

32. חבר שלא מן המניין המעוניין לשוב ולהיות חבר מן המניין, ישלם דמי חבר בגין השנה השוטפת, ובנוסף את דמי החבר של השנה הקודמת (אם לא שילם)
 
האסיפה הכללית של העמותה:

33. האסיפה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה.

34. הוועד המנהל יקבע את סדר היום לאסיפה, כמו גם את התאריך, השעה והמיקום בהם תתכנס האסיפה הכללית, ותודיע על כך לחברים, בכתב, לפחות 10 ימים מראש.  

35. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם.

36. הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה (מן המניין).

37. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה (מן המניין); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים (במהלך הדיונים). לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כחוקית, גם אם ישתתפו בה פחות מרבע חברי העמותה מן המניין.

38. אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

39. באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

40. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

41. לא כינס הוועד המנהל את האסיפה הכללית שנדרשה כדין, תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה לפי סעיף 36, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הוועד.

42. כונסה האסיפה כאמור בסעיף 41, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.

43. הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל אחד מחברי העמותה.
 
 

הועד המנהל של העמותה:

44. הוועד המנהל של העמותה יכלול 5-9 חברים שייבחרו בהתאם לתקנון. לאחר הבחירות, רשאי הוועד המנהל לצרף אליו עד 2 חברים נוספים מקרב חברי העמותה מן המניין, לאחר שהביא זאת לאישור האסיפה הכללית.

45. הוועד המנהל ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

46. סמכויות ותפקידי הוועד המנהל הם:
46.1 לקבוע את תכנית העבודה של העמותה, עקרונות למימון הפעילות, וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות.
46.2 לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.
46.3 להמליץ לאסיפה הכללית על מסגרת תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול.
46.4 לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה, למנות ולפטר ממלאי תפקידים בה.
46.5 לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין.
46.6 לערוך את הדוחות הכספיים של העמותה.
46.7 לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה.
46.8 לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון.

47. הוועד המנהל יכהן מיום היבחרו ועד בחירתו של וועד חדש. הוועד המנהל יקיים בחירות כך שתקופת כהונתו לא תהיה מעל ל-4 שנים.

48. חבר הוועד המנהל רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד המנהל; חבר הוועד המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

49. על חברי הועד המנהל לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

50. חבר הועד המנהל לא יקבל שכר בגין פעילותו, ולא יפעל בניגוד עניינים.

51. חבר הועד המנהל שייעדר מארבע ישיבות ועד רצופות, כאשר חלפו לפחות שלושה חודשים רצופים להיעדרותו מהישיבות - ללא סיבה מוצדקת - תסתיים כהונתו.

52. הועד המנהל רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן.

53. הודעה על מועד, מקום, שעת ישיבת הועד המנהל וסדר היום לישיבה תפורסם לחבריו לפחות 7 ימים מראש.

54. ישיבת הועד המנהל תיפתח רק אם נוכחים מחצית מחבריו לפחות.

55. החלטות הועד המנהל יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, יכריע יו"ר הועד המנהל; החלטת כל חברי הועד  המנהל פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

56. הועד המנהל ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

57. הועד המנהל יסמיך שלושה או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
 

השלמת הועד:

58. נתפנה מקומו של חבר הוועד המנהל, רשאים הנותרים למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד המנהל, כמפורט להלן, עד לבחירת הבאות לוועד. החברים הנותרים יהיו חייבים למנות חבר להשלמת הועד המנהל, כדי להבטיח כהונת 5 חברים לפחות בוועד המנהל. חבר הועד המנהל שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו;  עד למינוי כזה רשאים הנותרים להמשיך לפעול כוועד.

59. השלמת הועד המנהל כאמור, תתבצע ע"י מינויו של חבר העמותה אשר היה מועמד בבחירות לוועד המנהל של העמותה, ולזכותו נצברו כמות הקולות הגבוהה ביותר מבין המועמדים שלא נכנסו בפועל לוועד המנהל.

60. נכנסו לוועד המנהל כל המועמדים, או הודיעו (בכתב) אלה שלא נכנסו על סירובם להיכנס, רשאי הוועד לבחור בחבר עמותה על פי שיקול דעתו, לאחר שקיבל לכך את אישור האסיפה הכללית.

ועדת הביקורת של העמותה:

61. בועדת הביקורת יכהנו לפחות 3 חברים.

62. ועדת הביקורת תקיים ביקורות על התנהלות העמותה, בהיבטים הבאים:
62.1 פעילות בהתאם לחוק בכלל, ובהתאם לחוק העמותות בפרט.
62.2 ניהול תקין של העמותה, חסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר מידות.
62.3 פעילות לשם קידום מטרות העמותה.
63. ועדת הביקורת תסכם ממצאיה והמלצותיה בכתב. טיוטת הדוחות יידונו בישיבת ועד העמותה. לאחר קבלת התייחסות הועד, יוצג דו"ח הביקורת הסופי, כולל התייחסות הועד, באסיפה הכללית. ועדת הביקורת רשאית לפרסם דו"ח ביקורת סופי כאמור, גם לפני הצגתו באסיפה הכללית.

64. חברי ועדת הביקורת ייבחרו באותה דרך שייבחרו חברי הוועד המנהל כמפורט להלן.

65. הוראות סעיפים 47, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 59, 60 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

 

בחירת חברי הוועד וחברי ועדת הביקורת:

66. הבחירות תהיינה חשאיות, וייערכו לפחות אחת ל-4 שנים. הבחירות ייערכו באסיפה הכללית, כאשר תינתן אפשרות להצבעה במעטפות כפולות באמצעות הדואר, לחברים שיבקשו זאת.

67. חברי העמותה ייבחרו 5-9 חברים לוועד המנהל; חבר הועד המנהל היוצא יכול להיבחר לוועד המנהל החדש. סיים מועמד למלא שתי תקופות כהונה מלאות כחבר בוועד המנהל של העמותה – יוכל להיבחר רק אם קיבל שני שלישים לפחות מקולות המצביעים.

68.  את הבחירות תנהל ועדת בחירות אשר תמונה על ידי הוועד המנהל.

69. מתמודד לא יהיה חבר בוועדת בחירות ולא תהיה לו גישה לחומר, מידע והחלטות של ועדת הבחירות, כדי לא ליצור חוסר איזון בין המתמודדים ולחטוא בהטיית הבחירות. חבר שהיה חבר בוועדת הבחירות או שנחשף למידע כאמור – פסול מלהגיש מועמדותו, ואם הגיש – תיפסל.

70. מועמד לוועד, או לועדת הביקורת יידרש למלא טופס עם קורות חייו ולצרף רשימה וחתימות של עשרה ממליצים מבין חברי העמותה, בעלי זכות בחירה. ועדת הבחירות לא תגבה תשלום ממועמד כתנאי לאישור מועמדותו.

71. האסיפה הכללית, אשר התכנסה על פי המוגדר בתקנון, רשאית להעביר, בכל עת, את הוועד המנהל או חבר בו מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הוועד המנהל מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא לאחר בחירת וועד מנהל חדש.

72. התפטר הוועד המנהל, ימשיך הוועד המתפטר לשמש בתפקידיו עד אשר ייבחר ועד חדש.

73. הוועד המנהל יבחר בהצבעה את יושב ראש הוועד מקרב חבריו.

74. מי שלא שילם דמי חבר במשך שנתיים רצופות (שנת הבחירות והשנה שלפניה), לא יוכל להשתתף בבחירת ועד מנהל, ולא יוכל להגיש מועמדות להיבחר.

75. העמותה תנהל פנקס חברי הוועד המנהל בו יהיו רשומים שמות של כל אחד מהם, מענו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו,מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה. פנקס חברי הועד המנהל, יהיה פתוח בכל עת סבירה לעיון של כל אחד מחברי העמותה.

 
מזכירות העמותה:

76. המזכירות תשרת את העמותה בכל הנושאים המשרדיים, הארגוניים והמנהלתיים.

77. המזכירות תהא כפופה לוועד המנהל.

רואה החשבון של העמותה:

78. רואה החשבון של העמותה יבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה. הועד המנהל יביא הדין וחשבון הכספי המבוקר לאישור האסיפה הכללית.

79. רואה חשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית שלאחריה; העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון.

80. באסיפה הכללית רשאית העמותה למנות רואה חשבון חדש, במקומו של רואה חשבון מכהן, ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבון המכהן הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו יחד עם כתב הזימון לאסיפה הכללית עשרה ימים לפחות לפני יום האסיפה.

81. התפנתה משרתו של רואה חשבון, רשאי הועד המנהל למנות אחר במקומו, שיכהן עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה.

 

סייגים לכהונה:

82. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

83. לא יכהן כחבר הועד המנהל או כחבר ועדת הביקורת:
83.1 מי שאינו חבר העמותה, או חבר עמותה שלא מן המניין;
83.2 מי שנותן שירותים לעמותה בשכר;
83.3 קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;
83.4 מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סע' 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
84. לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
85. פעולה של חבר הועד המנהל או של חבר ועדת הביקורת או של חבר הגוף המבקר, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
86. חבר הועד המנהל וחבר ועדת הביקורת יימנעו מפעילות שיש בה ניגוד עניינים, בין אם מול עיסוקיהם האחרים, ובין אם מול עניינים משפחתיים.


אישור ושינויים בתקנון: 

87. העמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב של שני שלישים מקולות הנוכחים הזכאים להצביע בה; ההחלטה חייבת להיות תואמת את סעיפים 4 עד 7 ו-10 לחוק העמותות, וטעונה רישום בידי רשם העמותות; תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.


פירוק העמותה: 

88. פירוק העמותה יהיה בר תוקף אם יחליטו עליו שלושה רבעים מהנוכחים הזכאים להצביע באסיפה.

89. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות, ולא יחולקו בין חבריה. 


חוק העמותות: 

90. אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק העמותות, התש"ם – 1980. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון ובין הוראות חוק העמותות, יקבעו הוראות חוק העמותות.

 

site by muza - קידום עסקים

ESN - בניית אתרים